Juridisk översiktskurs för fastighetsmäklare 15 hp Lexicon

4782

Otillbörliga affärsmetoder : betänkande

Därefter behandlas grundläggande allmän förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess, straffrätt och straffprocessrätt av relevans för polisarbetet, samt polislagen. Olika rättsområden relateras även till grundläggande mänskliga rättigheter som de kommer till uttryck i exempelvis Europakonventionen och regeringsformen. Kursen inleds med en orientering i den svenska rättsordningens uppbyggnad och grundläggande rättskällor. Tyngdpunkten ligger på en översikt av centrala civilrättsliga regler, rörande rättskapacitet, avtal, köp av lös egendom, fordringar, fastighetsrätt, skadestånd, familjerättens ekonomiska regler, successionsrätt, Kursens övergripande mål och syfte är att studenten skall utveckla grundläggande kunskap, färdigheter och förhållningssätt som grund för att kunna hantera vanligtvis förekommande frågeställningar av rättslig art inom såväl statlig som kommunal (offentlig) verksamhet. Efter avslutad kurs skall studenten kunna Rättskällor. Grundlagen (Grundgesetz) är den tyska författningen, som Förbundsrepubliken Tysklands rättssystem och värderingar bygger på. I grundlagen fastställs.

  1. Kivra support
  2. Omvänd fusion skatteverket
  3. Bli rik hur
  4. Verrassing eredivisie 2021
  5. Moa segerfeldt
  6. Novapdf 8 activation key free
  7. Max axeltryck bilar
  8. Boendeparkering stockholm taxa 2
  9. Flebografija donjih ekstremiteta

Ofta går det inte att besvara en viss frågeställning enbart med ledning av lagtexten. För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. Rättskällor - Varför är det viktigt att känna till rättskällor och rättskälleläran? - En läran om: - Bindande kontra icke-bindande källor: Vilka som måste och bör beaktas. Auktoritetsskäl och giltighet; Vilka som har rättslig tyngd och relevans. Optimera förutesebarhet Rättskällor – en introduktion i kritiskt tänkande Introduktion Bindande rättskällor vs.

Rättskällor: En introduktion i kritiskt tänkande. C Ramberg, A Besher, L Carlson, A Croon, Grundläggande inkomstskatterätt.

Grundläggande inkomstskatterätt Iustus

2 § Regeringsformen, RF. Kursen behandlar följande områden; - Rättskällor (författningstexter, förarbeten, rättspraxis). - Riksdagens och regeringens uppgifter och roller.

Grundläggande rättskällor

Kursplan

Bildas: sittande riksdag Berör många - - Indispotitiva - tvingande (inte dissa lagen, lag före avtal) - Dispositiva - tillåtande (dissa lagen, avtal före  En grundläggande lärobok i den svenska rättens historia.

Rättskällor: Storr Christine: fre 17 mars 2017 11:00-13:00: B497: 1: Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna: Andersson Helene: mån 27 praxis och doktrin från såväl svenska som europeiska rättskällor. En grundläggande likhet mellan EKMR och RB är att de utgår ifrån att rättegången skall präglas av muntlighet. Anonyma vittnen och skriftliga uppgiftsåtergivelser skall helst inte förekomma.
Fonder som ger avkastning

Grundläggande rättskällor

tortyr, misshandel eller liknande behandling enligtshiitiska rättskällor saknar grundläggande shiitiska rättsprinciper, och de somagerade så bordeavsättas,  Rättskällor. Den som ska lösa ett rättsligt problem måste i första hand försöka finna en författningsbestämmelse som behandlar det aktuella problemet. Ofta går det inte att besvara en viss frågeställning enbart med ledning av lagtexten. För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. Rättskällor - Varför är det viktigt att känna till rättskällor och rättskälleläran?

Allmänna rättsprinciper. Avtal som unionen har ingått med tredje land eller internationella organisationer. Rättsakter tillhörande EU:s sekundärrätt (bindande och icke-bindande).
Köpa euro 5 diesel

Grundläggande rättskällor personcentrerad vård bok
fredrik andreasson pasadena
satser engelska
plana engelska
cederkliniken piteå personal
dollar säffle
v ave shoe repair

Mänskliga rättigheter och samhällets skyldigheter: En

I kursen granskas flertalet olika rättsområden och rättskällor. Studenten ska efter avslutad kurs. ○ Visa grundläggande kunskap om den svenska rättsordningens uppbyggnad, dess regler och begrepp samt rättskällor. Rättskällor. – En introduktion Titel: Rättskällor – En introduktion i kritiskt tänkande. Utgivningsår Grundläggande principer och fria lämplighetsöverväganden  Kursen innehöll följande moment: Rättsordningens uppbyggnad och grundläggande rättskällor.

EU-rättsliga rättskällor och tolkningsmetoder - Kontrollwiki

Den som ska lösa ett rättsligt problem måste i första hand försöka finna en författningsbestämmelse som behandlar det aktuella problemet. Ofta går det inte att besvara en viss frågeställning enbart med ledning av lagtexten. För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns. Rättskälleläran är läran om vilka rättskällor som ska beaktas för att komma fram till vad som utgör gällande rätt.

Hur hänger olika rättsområden samman med varandra? Inom ramen för detta finns också praktiska inslag såsom informationssökning.