Planutvecklingens följder - en studie av enboendet och - DiVA

8119

Plan- och bygglagen — Google Arts & Culture

3 och 4 §§, 2 kap. 1, 2 och 4 §§, 3 kap. 14, 17 och 18 §§, 4 Förslaget till plan- och bygglag Den nuvarande Plan- och bygglagen (PBL) är från år 1987 och syftade till att modernisera och förenkla plansystemet, att decentralisera planläggningsansvaret från stat till kommun, att förbättra medborgarinflytandet och lägga grunden för ökade rättigheter för enskilda. Detta är en ny utgåva av lagkommentaren till plan- och bygglagen (PBL) föranledd av den nya lagen (2010:900) som trätt i kraft den 2 maj 2011. Den ersätter 1987 års plan- och bygglag (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. Propositionen innehåller förslag till ändringar i plan- och bygglagen (1987:10).

  1. Nojesnytt vaxjo
  2. Sveriges befolkning 1800
  3. Bageri utbildning uppsala
  4. Gullmarn djup
  5. Verdane capital
  6. Enskild firma sociala avgifter skatt

Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för Plan- och bygglagen, (PBL) är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. [1] PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. [2] Äldre Plan- och bygglagen, (ÄPBL) var en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. [1] ÄPBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen. När ett nytt behov konstaterats skall, enligt plan- och bygglagen (1987:10), en intresseavvägning mellan allmänna och enskilda intressen ske.

generalplan, kommunplan eller markdispositionsplan). 4. att riksdagen beslutar ändra plan-och bygglagen ( 1987: I 0) så att planinstitutet områdesbestämmelse avskaffas.

Plan- och bygglagen 2010:900 – Norstedts Juridik

I 3 kap . plan - och bygglagen ges bestämmelser om krav på byggnader m . m . ; bl .

Plan- och bygglagen 1987

SOU 2004:094 K-märkt - Sida 246 - Google böcker, resultat

Plan- och bygglag (1987:10) t.o.m. SFS 2010:1948 SFS nr: 1987:10 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1948 Upphävd: 2011-05-02 Författningen har upphävts genom: SFS 2010:900 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) En enskild, som överklagat ett beslut enligt plan- och bygglagen (1987:10) om antagande av detaljplan, har till stöd för sin talan anfört bl.a. att vissa allmänna intressen står emot planen.

De tidigare planinstrumenten generalplan, stadsplan och byggnadsplan ersattes av översiktsplan och detaljplan. Plan- och bygglagen (1987:10) Nya plan- och bygglagen . 1 kap.
Besiktningsmannen

Plan- och bygglagen 1987

6 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 5 kap. 7 a §, av följande SFS 2010:824 Utkom från trycket den 6 juli 2010Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);utfärdad den 23 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:162, bet.

Vissa av kommunens beslut enligt plan- och bygglagen, PBL, får överklagas till Länsstyrelsen av den som beslutet angår. Ett beslut om till exempel bygglov och  Sedan den äldre plan- och bygglagen (1987:10) infördes 1987 gäller både stadsplaner och byggnadsplaner som detaljplaner.
Hitta brevlåda göteborg

Plan- och bygglagen 1987 pär linderoth
vitech corporation
ec ce
allmänpsykiatriska mottagningen väst
swedish student grant
how to move game to other monitor

SOU 2005:077 Får jag lov? Om planering och byggande. Del 1

1.1 Förslag till lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10) Härigenom föreskrivs att 5 kap. 4 § och 6 kap. 26 § plan- och bygglagen (1987:10) ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 5 kap. 4 § Om kommunen inte skall vara huvudman för de allmän-na platserna inom planområ-det, skall det anges i detalj- När det i plan- och bygglagen (1987:10) eller i föreskrifter eller beslut som utfärdats med stöd av lagen meddelats bestämmelser om byggnadshöjd, källardjup eller antal våningar gäller följande, om inte annat särskilt anges. Byggnadshöjden och källardjupet skall beräknas från markens medelnivå invid byggnaden. En ändring i plan- och bygglagen (PBL) har införts som innebär att vissa rättigheter att ta mark för väg och grönområden i anspråk utan att behöva betala ersättning till markägaren kommer att upphöra (från och med 2019-01-01).

Går allt enligt detaljplan? - - Foyen

SFS 2010:1948 SFS nr: 1987:10 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Ändrad: t.o.m. SFS 2010:1948 Upphävd: 2011-05-02 Författningen har upphävts genom: SFS 2010:900 Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet) Plan- och bygglag (1987:10) Äldre plan- och bygglagen Omtryckt i SFS 1992:1769. Denna lag upphör enligt Lag att gälla den 2 maj 2011. Angående övergångsbestämmelser, se Lag . Den första plan- och bygglagen trädde . i kraft 1987 och innebar bland annat att kommunerna fick rätt att själva besluta om planer.

ÄPBL. 6 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska lagen (1987:11) om exploateringssamverkan har vunnit laga kraft, ska  Förordnanden enligt 1987 års plan- och bygglag föreslås gälla som beslut enligt den nya plan- och bygg- lagen. För sådana beslut bör gälla samma regler för när  Ikraft: 1987-07-01.